Вхід для авторів Все подробности аренда шатра 5х5 здесь.

Реклама

Оцініть будь-ласка сайт
 

Ігри на мислення

      Мисленняце вищий процес пізнавальної діяльності індивіда, що ха­рактеризується узагальненим та опосередкованим відображенням дійсності. Воно відображає реальність не тільки у вигляді окремих пред­метів, явищ та їх властивостей, а й визначає зв'язки між ними, які людиною безпосередньо не сприймаються.
          На практиці мислення як окремий психічний процес не існує, воно при­сутнє у всіх інших пізнавальних процесах: у сприйнятті, увазі, уяві, па­м'яті, мовленні. Вищі форми цих процесів обов'язково пов'язані з мислен­ням, і міра його участі в цих пізнавальних процесах визначає їх рівень роз­витку.
        Виділяють такі види мислення: словесно-логічне,наочно-образне,за­очно-дієве. Розрізняють також мислення:
  • теоретичне і практичне, емпі­ричне;
  • логічне, аналітичне та інтуїтивне;
  • реалістичне та аутистичне;
  • продуктивне й репродуктивне;
  • довільне й мимовільне.

       Розумова діяльність реалізується як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомого. Виділяють такі основні операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація та абстрагування.
       Основними формами логічного мислення є: поняття, судження, умо­вивід.
       Індивідуальні відмінності в діяльності мислення людей можуть прояв­лятися в таких якостях мислення: широта, глибина й самостійність мис­лення, гнучкість думки, швидкість та критичність розуму.
       У процесі онтогенетичного розвитку мислення дитини проходить низ­ку послідовних стадій: наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне. Особливу роль у цьому відіграє цілеспрямований вплив дорослих у формі навчання і виховання.
       У першокласників і частково у другокласників домінує наочно-дієве і наочно-образне мислення, тоді як учні 3—4 класів частіше спираються на словесно-логічне та образне мислення.
       Гармонійний інтелектуальний розвиток дитини в молодшому шкільному віці забезпечується, з одного боку, формуванням мовлення, його активним використанням у розв'язуванні різноманітних задач, а з іншого — розвитком практичних дій, умінь оперувати образами, поняттями, абстракціями.
      З метою адаптації мислення молодшого школяра до потрібного темпу роботи, а також для підвищення швидкості реакції та гнучкості мислення перед проведенням вправ та ігор доцільно зробити короткочасну інтелек­туальну «розминку». Вона включає в себе довільні актуальні запитання, які ведучий може підібрати на власний розсуд. Наприклад:
·            — Яке сьогодні число?
·            —День тижня?
·            — Місяць?
·            — Рік? Чи він високосний?
·            — Як звати батька вашого дідуся (бабусі) ?
·            — Як називається столиця України ? Обласний центр ?
·            — Швидко назвати сім імен хлопчиків (дівчаток).
·            — Скільки кінців у двох палиць? А у двох з половиною?
·            — Скільки пальців на одній руці (демонстрація відкритої долоні)? А на двох (демонстрація) ? А на десятьох?
·            — Стоять дві овечки. Одна дивиться на південь, друга — на північ, Чи бачать вони одна одну? Чому?                           -
     Підлітковий вік характеризується підвищеною інтелектуальною ак­тивністю. Мислення підлітка спрямоване на широкі узагальнення. Вони можуть формулювати гіпотези, досліджувати й порівнювати між собою різні альтернативи у вирішенні однакових завдань. Одночасно в підлітків з’являється нове ставлення до навчання, особливо в старших класах школи. Випускників приваблюють дисципліни й види знань, де вони можуть краще пізнати себе, проявити самостійність, і до таких знань у них виробляється особливе ставлення. Прагнення до самоосвіти, самоствердження — характерні особливості і підліткового, і раннього юнацького віку.
     У цей період відбувається становлення самосвідомості особистості; підлітки використовують будь-яку можливість випробувати себе в різних сферах діяльності, зокрема в інтелектуальній. Тому даний віковий період у розвитку особистості є найсприятливішим для здійснення цілеспрямованого впливу на розвиток словесно-логічного мислення. Як стимулюючий матеріал при цьому можуть бути використані психодіагностичні тести інтелекту та творчого потенціалу (тести Айзенка, Векслера, Равена, Вандерліка, ШТРР тощо).

Вхід для авторів Все подробности аренда шатра 5х5 здесь.

Реклама

Оцініть будь-ласка сайт
 

Вислови відомих людей про професію вчителя

Змушений приховувати і обминати труднощі, вихователь легко може деморалізуватись, стати лицемірним, розчаруватись і розледачіти... Виникають скарги на невдячну працю: якщо Бог хоче когось покарати, то робить його вихователем.