Ігри на уяву

       Уява— психічний процес створення образу предмета або ситуації шляхом перебудови, перекомбінації наявних уявлень. Уява — один із само­стійних пізнавальних процесів.Уній своєрідно і неповторно відображаєть­ся зовнішній світ. Їй належить велика роль і у творчості, і в навчанні, і в повсякденному житті людини.
       Уява проявляється в побудові образу, засобів і кінцевого результату предметної діяльності людини; у створенні програми поведінки за неви­значеності проблемної ситуації; у продукуванні образів, які не програму­ють, а замінюють діяльність; у створенні образів, які відповідають описа­ному об'єкту.
 Важливе значення уяви в тому, що вона дає змогу уявити результати праці до її початку, тим самим орієнтуючи людину в процесі діяльності.

 Розрізняють:
  • репродуктивну (відтворюючу) і продуктивну (творчу) уяву;
  • просторову й «непросторову»;
  • конвергентну і дивергентну,
     Багатство уяви обумовлюється багатством і змістовністю довгочасної пам'яті людини. Чим більше в ній міститься різноманітних образів і понять, тим вища імовірність, що у свідомості даної людини виникне новий, оригі­нальний, потрібний їй образ,

     Богатство довгочасної пам'яті на різноманітні образи — це лише одна із передумов успішного функціонування уяви. Не менш важливим чинником є також рухливість довгочасної пам'яті — легкість і швидкість, з якою людина оживляє у своїй свідомості саме ту групу образів, яка має стати вихідним матеріалом для створення нового образу, Дана здібність значною мірою обумовлюється рухливістю нервових процесів у корі го­ловного мозку, рівень якої є природженою властивістю людської індиві­дуальності. Проте ця властивість повністю не визначає процес актуалі­зації уяви. Адже нерідко трапляється так, що людина мимоволі пригадує дуже багато інших образів, які, однак, не мають ніякого відношення до розв'язуваної задачі і, отже, тільки перешкоджають знаходженню потрібного розв'язку. Необхідно, щоб недоречно актуалізовані образи од­разу відкидалися, гальмувалися. А це вже може бути тільки результатом накопичення відповідного досвіду.
       Швидкість актуалізації залежить і від частоти актуалізації. Чим частіше людина звертається до свого минулого досвіду, використовує його в практичній діяльності, тим легше і точніше відбувається кожний наступний акт актуалі­зації. А це служить необхідною передумовою успішної роботи процесів уяви.
        І, нарешті, слід зважати й на досвід самого перекомбінування, створен­ня нових образів. Чим він більший і різноманітніший, тим успішніше відбу­вається кожна наступна операція в роботі уяви.
        Таким чином, уява — це здібність, яка може бути розвинена шляхом цілеспрямованого тренування переважно в період дошкільного та шкільного віку.
       На жаль, традиційні системи дошкільного виховання та шкільного на­вчання фактично не містять у собі (або містять недостатньо) спеціальних заходів, спрямованих на послідовний і систематичний розвиток у дітей уяви. У цих умовах їхня уява розвивається в основному лише стихійно і внаслі­док цього, як правило, не досягає високого, а нерідко навіть задовільного, рівня свого розвитку.