Ігри на увагу

      Увага — зосередженість, спрямованість свідомості людини у даний момент часу на якомусь реальному або ідеальному об'єкті — предметі, явищі, події, образі, думці тощо. Увага посідає особливе місце серед пси­хічних явищ. Виступаючи невід'ємною частиною пізнання, почуття та волі, вона не зводиться до жодної з цих трьох сфер психічного. Увага — дина­мічна сторона свідомості, яка характеризує ступінь її спрямованості на об'єкт і зосередження на ньому з метою забезпечення його адекватного відображення протягом часу, необхідного для виконання певного акту діяльності або спілкування. Проявляється вона у вибірковому відобра­женні об'єктів відповідно до потреб суб'єкта і завдання його діяльності, спілкування чи роздумів. Особливу роль відіграє увага в навчальній роботі школярів. Зосередженість, спрямованість свідомості учня на певні пред­мети та явища необхідні на всіх етапах його навчальної діяльності. Часто нерозуміння навчального матеріалу, поява помилок під час виконання са­мостійних завдань, невміння починати і послідовно проводити роботу над заучуванням текстів, виконанням малюнків, технічних виробів пояснюєть­ся не відсутністю здібностей до цих видів занять, не слабкою кмітливістю або поганою пам'яттю, а недостатньою уважністю.

Уважність містить три компоненти:
  • сталість уваги як тривалість безперервного психічного процесу, необхідного для завершення даного завдання, дії тощо;
  • уміння довільно переключати увагу з одного об'єкта на інший;
  • стійкість, яка визначається опором щодо відволікаючого впливу сто­ронніх подразників.
    Системоутворюючим компонентом у структурі уважності є сталість уваги. Згідно з дослідженнями вітчизняних учених, саме стала увага — найголовніша умова, що відрізняє добре встигаючих учнів від їх мало­продуктивних однокласників. Увагу розглядають і як функцію внутріш­нього контролю за відповідністю розумових дій програмам їх виконання. Розвиток такого контролю покращує результативність будь-якої діяльності і її планомірне формування, корекція дає змогу перебороти деякі дефекти уваги.

     Увага в молодшому шкільному віці стає довільною, але ще досить довго, особливо в початкових класах, сильною залишається мимовіль­на увага дітей. Обсяг і стійкість, переключення і концентрація довіль­ної уваги до IV класу школи в дітей стають майже такими самими, як і в дорослої людини. Що стосується переключення, то воно в цьому віці навіть вище, ніж у середньому в дорослих. Це пов'язано з молодістю організму і рухливістю процесів у центральній нервовій системі дити­ни. Молодші школярі можуть переходити від одного виду діяльності до іншого без особливих зусиль. Однак і тут увага дитини зберігає ще деякі ознаки «дитячості».